M̀NH YÊU NHAU TỪ ĐÂU. pdf

Nhân dịp show cùng với Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng July 10, 2016 tại Philadelphia và Houston

 

Audio icon Ḿnh Yêu Nhau Từ Đâu. mp3