TOÀN BỘ 150 THÁNH VỊNH

 

Đáp Ca dùng trong Thánh Lễ:

HƯỚNG DẪN               CÂU XƯỚNG

Thánh Vịnh Thánh Vịnh  4 Thánh Vịnh 8 Thánh Vịnh 14 

Thánh Vịnh 15 Thánh Vịnh 16  Thánh Vịnh 17 Thánh Vịnh 18

Thánh Vịnh 18A  Thánh Vịnh 21   Thánh Vịnh 21B Thánh Vịnh 22 

Thánh Vịnh 23  Thánh Vịnh 24   Thánh Vịnhh 26 Thánh Vịnh 28 

Thánh Vịnh 28 Thánh Vịnh 28 Thánh Vịnh 29  Thánh Vịnh 30 

Thánh Vịnh 31  Thánh Vịnh 32    Thánh Vịnh 33B  Thánh Vịnh 39 

Thánh Vịnh 40 Thánh Vịnh 44 Thánh Vịnh 46 Thánh Vịnh 49

Thánh Vịnh 50 Thánh Vịnh 53  Thánh Vịnh 61 Thánh Vịnh 62

Thánh Vịnh 64  Thánh Vịnh 65  Thánh Vịnh 66  Thánh Vịnh 67

Thánh Vịnh 68  Thánh Vịnh 70  Thánh Vịnh 71  Thánh Vịnh 77

Thánh Vịnh 79  Thánh Vịnh 80  Thánh Vịnh 84  Thánh Vịnh 85

Thánh Vịnh 88  Thánh Vịnh 89  Thánh Vịnh 89B  Thánh Vịnh 90

Thánh Vịnh 91  Thánh Vịnh 92  Thánh Vịnh 94  Thánh Vịnh 95

Thánh Vịnh 96  Thánh Vịnh 97  Thánh Vịnh 99 Thánh Vịnh 102

Thánh Vịnh 103  Thánh Vịnh 106  Thánh Vịnh 106B Thánh Vịnh 109

Thánh Vịnh 111  Thánh Vịnh 112  Thánh Vịnh 114  Thánh Vịnh 115

Thánh Vịnh 116  Thánh Vịnh 117  Thánh Vịnh 118  Thánh Vịnh 120

Thánh Vịnh 121  Thánh Vịnh 122  Thánh Vịnh 123  Thánh Vịnh 125

Thánh Vịnh 127  Thánh Vịnh 129  Thánh Vịnh 130  Thánh Vịnh 131

Thánh Vịnh 136  Thánh Vịnh 137  Thánh Vịnh 138  Thánh Vịnh 144

Thánh Vịnh 145  Thánh Vịnh 146  Thánh Vịnh Chron29  Thánh Vịnh Dan3

Thánh Vịnh Ex15  Thánh Vịnh Is12  Thánh Vịnh Is38  Thánh Vịnh Lc1